- Temple Rodef Shalom - https://www.templerodefshalom.org -

Clergy

amy [1]

Amy Schwartzman

Senior Rabbi
Profile [2]Sermons [3] • aschwartzman@templerodefshalom.org [4]

mike shochet for web [5]

Michael Shochet

Senior Cantor
Profile [6] • Sermons [3] • mshochet@templerodefshalom.org [7]

jeff [8]

Jeffrey Saxe

Rabbi
Profile [9] • Sermons [3] • jsaxe@templerodefshalom.org [10]

rachel rhodes for web [11]

Rachel Rhodes

Cantor
Profile [12] • rrhodes@templerodefshalom.org [13]

stephaniev2 [14]

Stephanie Bernstein

Rabbi
Profile [15] • Sermons [3] • sbernstein@templerodefshalom.org [16]

berkowits [17]

Laszlo Berkowits

Rabbi Emeritus